Cliënt Online Nieuws Pink Web Applications http://www.clientonline.nl nl-nl Nieuwsberichten verzorgd vanuit Cliënt Online info@clientonline.nl Wed, 25 Nov 2020 17:26:01 +0100 <![CDATA[Tekst in naheffingsaanslag loonheffingen onjuist]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66624 Werkgevers die in 2020 over één of meerdere tijdvakken geen aangifte loonheffing hebben gedaan, hebben sinds februari 2020 een naheffingsaanslag met de volgende tekst ontvangen: ‘U krijgt deze naheffingsaanslag, omdat wij uw aangifte loonheffingen over tot en met niet hebben ontvangen. Doe deze aangifte alsnog zo snel mogelijk. U hebt de loonheffingen wel betaald. Omdat wij geen aangifte hebben ontvangen, hebben wij het bedrag van de loonheffingen hieronder geschat. Onze schatting is gelijk aan uw betaling. U hoeft daarom alleen de boete te betalen.’ De tekst is ‘U hebt de loonheffingen wel betaald.’ is niet correct. Op de datum van de naheffingsaanslag had de werkgever de loonheffingen juist niet of nog niet volledig betaald. Overigens hoeft er geen boete te worden betaald. Vanwege de coronacrisis legt de Belastingdienst tijdelijk geen boetes op als de werkgever geen aangifte loonheffingen doet. De Belastingdienst adviseert om zo snel mogelijk alsnog aangifte loonheffingen te doen. Nadat de Belastingdienst de aangifte loonheffingen heeft ontvangen, wordt berekend hoeveel belasting men moet betalen. Is intussen al (een deel van) het bedrag betaald dan wordt dit verrekend. Teveel betaalde bedragen worden terugbetaald. Bron: Belastingdienst, 20-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66624 Tue, 24 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Extra budget voor NL leert door]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66625 Met ingang van 1 augustus 2020 is de subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden en loopbaankansen die zij hebben. Deze ontwikkeladviestrajecten zijn gratis. De ontwikkeladviezen bleken te voorzien in een grote behoefte. Binnen een maand nadat de regeling in werking is getreden was het maximale aantal van 22.000 registraties reeds bereikt. Dit laat de zien dat de ontwikkeladviestrajecten van waarde kunnen zijn voor mensen wier loopbaan door de huidige crisis in zwaar weer zit. Daarnaast is gebleken dat met het snelle bereiken van het maximale aantal registraties, er verschillende loopbaanadviseurs zijn geweest die niet bijtijds een registratie hebben kunnen doen. Nu de crisis voorlopig nog niet voorbij is, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor ontwikkeladviestrajecten. Er worden 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar vanaf 1 december 2020. Op 1 december 2020 wordt www.ontwikkeladviesportaal.nl opnieuw opengesteld. Vanaf dat moment kan de loopbaanadviseur weer nieuwe loopbaanadviestrajecten registreren. Na registratie en bevestiging door de deelnemer krijgen loopbaanadviseurs een registratiecode. De registratiecode is nodig voor het indienen van de uiteindelijke subsidieaanvraag. De subsidie wordt pas toegekend nadat het ontwikkeladviestraject is afgerond, de subsidieaanvraag is ingediend en aan de voorwaarden in de regeling is voldaan. Een registratiecode geeft echter wel de zekerheid dat als loopbaanadviseur de subsidie aanvraagt en aan alle voorwaarden voldaan wordt, de subsidie zal worden toegekend. Elke loopbaanadviseur kan 25 trajecten per dag registreren. Bron: Min. SZW 16-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66625 Tue, 24 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Geen open cv als stille vennoot te weinig stort]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66559 Een man handelt via internet in tickets voor concerten, (sport)evenementen en theater. Aanvankelijk drijft hij deze onderneming via zijn eenmanszaak. De man beweert dat sinds 10 februari 2010 de tickethandel plaatsvindt via vier opeenvolgende open cv’s. Daarbij treedt zijn eigen Ltd. steeds op als de beherend vennoot. Maar de inspecteur kent aan deze open cv geen reële economische en fiscale betekenis toe. Hij wijst erop dat de cv-overeenkomsten ontbreken of gebreken vertonen. Daarnaast ontbreken overeenkomsten van opdracht en aparte administraties voor de cv’s. Ten slotte verlopen de betalingen via de privébankrekening van de man. De man begint een beroepsprocedure. De rechtbank merkt op dat in deze kwestie de civielrechtelijke vorm bepalend is. Civielrechtelijk gezien is een cv een gekwalificeerde vorm van een maatschap. Twee of meer personen spreken dus af iets in gemeenschap te brengen. Het is de bedoeling dat zij het voordeel uit deze gemeenschap met elkaar delen. Maar in deze zaak blijkt de commanditaire vennoot nauwelijks wat bij te dragen. Feitelijk is de man de cv. En dat is ook precies zijn bedoeling. De rechtbank oordeelt dan ook dat de open cv’s niet tot stand zijn gekomen. De man geniet daarom nog steeds winst uit onderneming. Bron: Rb. Noord-Holland 26-10-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66559 Mon, 23 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Fikse belastingopbrengst door inkeerregeling]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66425 Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim € 60 miljard uitstaan in belastingparadijzen. De lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie lijken de vrijwillige inkeer te hebben gestimuleerd. Vooral de meest vermogende huishoudens (5%) hebben van de inkeerregeling gebruik gemaakt. De correctie van verborgen vermogen verhoogt het aandeel van de rijkste 1.000 huishoudens in de totale vermogensverdeling van 8,8% naar 9,4%. Het ingekeerde vermogen komt voor de iets minder vermogende huishoudens vooral uit België, en voor de groep meest vermogende huishoudens uit Zwitserland. Dit lijkt een aanwijzing dat de huishoudens met de hoogste vermogens die belasting willen ontduiken het vermogen verder weg plaatsen en wellicht ook meer geavanceerde constructies gebruiken. Deelname aan de inkeerregeling leidt ook tot hogere belastingopbrengsten op de lange termijn. Het box-3-vermogen van inkeerders neemt met ongeveer 60% toe als van de inkeerregeling gebruik wordt gemaakt. Ook in de jaren daarna blijft het box-3-vermogen op dat niveau. Na inkeer staat het vermogen vooral op spaar- en beleggingsrekeningen. Gemiddeld genomen wordt een klein deel besteed aan onroerend goed of geschonken aan familieleden. Bron: CPB 17-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66425 Thu, 19 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Nakomingsactie in verband met normeringsregeling]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66426 Rotra hanteert als transportonderneming de Cao Beroepsgoederenvervoer. Vakbond FNV is partij bij deze cao. De kernvraag van de zaak is of de werkwijze die Rotra hanteert voor de loonberekening van haar chauffeurs voldoet aan art. 26a van de cao. De kantonrechter heeft geoordeeld dat dat het geval is. FNV stelt in hoger beroep dat de werkwijze van Rotra erop neerkomt dat Rotra een normeringsregeling als bedoeld in art. 26a lid 3a van de cao hanteert. Volgens FNV houdt het hanteren van de bijlage, waarop normtijden staan voor bepaalde activiteiten, een dergelijke normeringsregeling in. Omdat daarvoor, anders dan de cao in die bepaling voorschrijft, geen toestemming van de werkgevers- en werknemersorganisaties is verkregen, is deze normeringsregeling niet toegestaan. FNV vordert (met terugwerkende kracht) een gebod om art. 26a lid 3a na te leven, althans een verbod om het gebruik van de normeringsregeling te staken. Het hof deelt de visie van FNV niet. De essentie van een normeringsregeling als bedoeld in art. 26a lid 3a van de cao is dat de normale duur van de werkzaamheden wordt genormeerd op basis van praktijkregels en dat die normen, en dus niet de werkelijk gemaakte diensturen, worden gebruikt voor de berekening van het loon. Tussen partijen staat vast dat die situatie zich bij Rotra niet voordoet. De loonberekening is gebaseerd op de werkelijk gemaakte diensturen, zoals die blijken uit door de chauffeurs ingevulde dagstaten. Daarop brengt Rotra, als daarvoor aanleiding is, steeds op individuele basis correcties aan. Dat voor het aanbrengen van die correcties op ervaringsregels gebaseerde vaste tijden worden gebruikt, maakt niet dat sprake is van een normeringsregeling, waarbij van gefixeerde normen, dus los van werkelijke diensturen, wordt uitgegaan voor de loonberekening. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 03-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66426 Thu, 19 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Bomen rooien wijst op overgang bosgrond naar landbouwgrond]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66342 Een man drijft met zijn echtgenote een agrarische onderneming. Op 15 oktober 2009 gaat de man samen met zijn zoon en twee andere personen een VOF aan. De vennoten kopen een perceel, dat zij vervolgens in de VOF inbrengen. Het perceel is door de vorige eigenaren met bomen beplant. De vorige eigenaren wilden deze bomen exploiteren. De vennoten laten de geplante bomen rooien. Na verloop van tijd zijn ook de wortels weggerot en is de grond geschikt voor de teelt van landbouwgewassen. In 2012 herwaarderen de vennoten de grond naar de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (wevab). De man behaalt daardoor een boekwinst op van ongeveer € 2,3 miljoen. Volgens hem vat deze boekwinst onder de landbouwvrijstelling. De man hanteert als argument dat de vennoten de grond ondanks de houtopstand als landbouwgrond hebben gekocht. En dus heeft geen sfeerovergang plaatsgevonden. Maar de inspecteur blijft bij zijn standpunt dat de vennoten bosgrond hebben gekocht. De verkopers gebruikten de grond op het moment van de verkoop immers als bosgrond. De rechtbank volgt de redenering van de fiscus. De vorige eigenaren hebben destijds de grond als landbouwgrond gekocht, maar vervolgens gebruikt voor bosbouw. Dat blijkt ook uit hun aanvraag voor een vrijstelling van herplantplicht. Verder moest de VOF na het rooien van de bomen de boomwortels laten wegrotten en gras, klaver en luzerne inzaaien. De rechtbank merkt deze omstandigheden aan als aanwijzingen voor een nieuwe bestemming. Overigens oordeelt de rechter dat de waardestijging van de sfeerovergang tot het moment van herwaardering wel onder de landbouwvrijstelling valt. Bron: Rb. Noord-Nederland 05-11-2020 (gepubl. 10-11-2020)]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66342 Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Thuiswerken nieuwe norm, andere reiskostenvergoeding]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66343 De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die nieuwe situatie, aldus de AWVN. AWVN adviseert werkgevers hierbij om een ‘waarjewerkt-budget’ in te voeren. Uit zo’n per werknemer vast te stellen potje kan de werkgever de betreffende vergoedingen betalen al naar gelang de gemaakte kosten en het aantal gereisde kilometers. Bron: AWVN.nl, 13-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66343 Wed, 18 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Ondernemers verzilveren NGZA niet]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66309 Ook voor het belastingjaar 2018 hebben circa 20.000 belastingplichtigen zichzelf benadeeld. Deze aangiften neemt de Belastingdienst in behandeling om de aangifte inkomstenbelasting (IB) te corrigeren naar een lagere fiscale winst. De Belastingdienst stelt in de informatiebrief uit praktische overwegingen voor om, voor zover de ondernemer daar recht op heeft, de NGZA in de aangifte IB 2019 te claimen. De Belastingdienst adviseert een verbeterde aangifte in te dienen als de aangifte al is ingediend. Bij een beperkte groep belastingplichtigen is verrekening alleen nog in oude jaren mogelijk, waardoor verdamping van het opgebouwde NGZA-saldo dreigt. De Belastingdienst adviseert deze ondernemers per brief om een verbeterde aangifte IB in te dienen over het jaar 2015 of 2016. Bij adviseurs met meerdere klanten die nog NGZA kunnen claimen, neemt een accountmanager van de Belastingdienst contact op. Zodra de adviseur kan aantonen dat hij nog steeds als gemachtigde optreedt voor deze belastingplichtigen, krijgt hij meer informatie van de accountmanager. NGZA kan na het ontstaansjaar, in de negen daarop volgende belastingjaren (stallingsperiode) worden verrekend. Dit voor zover de winst daarvoor ruimte biedt en recht op zelfstandigenaftrek bestaat in het betreffende jaar. Verrekening van NGZA moet plaatsvinden in de volgorde waarin deze is ontstaan. Op dit moment zijn er circa 235.000 belastingplichtigen met een gestald bedrag aan NGZA. Hiervan hebben 180.000 belastingplichtigen in de afgelopen negen jaar nog niet voldoende hoog positief resultaat gerealiseerd om hun belastbare winst te verlagen met NGZA. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 11-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66309 Tue, 17 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Loket NOW-3 open]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66310 Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020. Maar de voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode: De tegemoetkoming in de loonkosten is dit keer niet maximaal 90%, maar maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV: Telefoon NOW voor van werk naar werk-ondersteuning. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. Op 16 november waren om 16.00 uur al zo’n 7.000 aanvragen binnen. Dat waren er meer dan bij de start van NOW 2. Voor een snelle afhandeling is van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden om hen daar bij te helpen. Ook is van belang dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken, zeker wanneer werkgevers te maken hebben met een dalende loonsom sinds juni, de maand die straks bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming als vergelijking wordt genomen. Om werkgevers te helpen bij het maken van een goede inschatting zijn er door UWV online rekenhulpen ontwikkeld. Bron: UWV.nl 16-11-2020 en 10-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66310 Tue, 17 Nov 2020 12:00:00 <![CDATA[Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=66242 Amendement over een groter voordeel voor het mkb met de BIK-regeling Amendement over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen Amendement over verlenging van de Postcoderoosregeling Motie over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken Motie over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het wagenpark Motie over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren Motie over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur Motie over regelen dat alle promovendi recht kunnen krijgen op kinderopvangtoeslag Motie over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar Motie over het gefaseerd verplichten van walstroom in Europese havens Motie over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen Motie over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden Motie over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid Motie over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen Motie over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic Gewijzigde motie over de commissie draagkracht vragen de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting te betrekken bij haar werkzaamheden Motie over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen Motie over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement Motie over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen Motie over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto’s aanzienlijk te versimpelen Bij de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn de volgende amendementen aangenomen: Amendement over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie Gewijzigd amendement over een woningwaardegrens van € 400.000 als aanvullende voorwaarde voor de startersvrijstelling Amendement over schrappen van de horizonbepaling Aangenomen amendementen bij de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen: Amendement over verlaging van de termijn voor een vrijheidsbenemende straf om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen Amendement over het verhogen van de doelmatigheidsgrens Gewijzigd amendement over een zware voor- en nahang bij de krachtens artikel 38, tweede lid, Awir vast te stellen AMVB Gewijzigd amendement over het faciliteren van een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten Bij de overige wetsvoorstellen zijn geen amendementen of moties aangenomen. Bron: Tweede Kamer 12-11-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/66242 Mon, 16 Nov 2020 12:00:00