Cliënt Online Nieuws Pink Web Applications http://www.clientonline.nl nl-nl Nieuwsberichten verzorgd vanuit Cliënt Online info@clientonline.nl Thu, 17 Jun 2021 04:08:05 +0100 <![CDATA[Dien voorstellen Milieulijst 2022 in]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=80131 Opname in de lijst is met name interessant voor leveranciers van innovatieve milieutechnieken omdat dit de marktintroductie of -verbreding van een techniek kan versnellen. Iedereen kan echter gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven. De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Het MIA\Vamil-voordeel is bijvoorbeeld niet bedoeld voor technieken die zichzelf ook zonder MIA\Vamil-ondersteuning al in korte tijd terugverdienen. Ook moet de techniek in voldoende mate milieuvoordeel opleveren en aansluiten bij de speerpunten uit het huidige milieubeleid. Dit beleid maakt dat ook technieken op het gebied van Circulaire Economie nadrukkelijk de aandacht krijgen. Via de milieu-investeringsaftrek (MIA) verlagen bedrijven de fiscale winst. De kosten van de milieu-investering mogen tot 36% in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Met de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kan 75% van een investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door sneller af te schrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Bron: RVO.nl 15-06-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/80131 Wed, 16 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Voorvoegingsverlies holding te verrekenen met winst nieuwe gevoegde dochter]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=79873 Een holding lijdt in 2010 een houdsterverlies van € 90.115. In 2015 richt zij een dochtermaatschappij op waarmee zij een fiscale eenheid vormt. De holding verricht ook in 2016 houdsteractiviteiten terwijl de dochter managementwerkzaamheden uitvoert. De holding geeft in haar aangifte vennootschapsbelasting 2016 een belastbare geconsolideerde winst van € 16.420 op. Dat bedrag bestaat uit een eigen verlies van € 5.654 en een winst van € 22.074 van de dochter. De holding verrekent vervolgens de geconsolideerde winst met haar houdsterverlies uit 2010. Zo komt zij uit op een belastbaar bedrag van nihil. Zowel de Belastingdienst als Rechtbank Den Haag gaat niet akkoord met deze verrekening van het houdsterverlies. Maar de Hoge Raad vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Gezien de bewoordingen in de wet en het Besluit Fiscale Eenheid kan het houdsterverlies van de holding worden verrekend met haar winst van 2016. Het klopt dat de winst van de dochtermaatschappij van 2016 wordt aangemerkt als winst van de holding. Maar dat betekent niet dat de holding, als afzonderlijke maatschappij beschouwd, niet voldoet aan de werkzaamhedentoets. Zij verricht in 2016 immers uitsluitend houdsteractiviteiten. De uitkomst van de toepassing van het samenstel van de wetsbepalingen bij een grammaticale uitleg staat misschien op gespannen voet met doel en strekking van een of meer van die bepalingen als zij op zichzelf worden beschouwd. Maar dat rechtvaardigt nog niet dat men aan dit samenstel van bepalingen een andere uitleg gaat geven. Bron: HR 11-06-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/79873 Tue, 15 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=79874 De Belastingdienst verzoekt de werkgevers in de brief de aangiften loonheffingen te corrigeren of om een verklaring te geven voor de vastgestelde verschillen. Het gaat om de loonaangiften over de eerste drie tijdvakken van 2021. Dit geldt zowel voor maand- als vierwekenaangiften. De Belastingdienst adviseert aan de hand van het overzicht bij de brief te controleren of de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed zijn ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, dan kunnen de werkgevers of hun adviseur een e-mail met een verklaring voor de vastgestelde verschillen naar de Belastingdienst sturen. Is een aangifte niet goed ingevuld, dan is het zaak de aangiften zo snel mogelijk te corrigeren. Is of zijn de aangiften wel gecorrigeerd, ga dan na of de gegevens in de aangiften na correctie overeenkomen met de gegevens van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Mail dan een verklaring voor de verschillen of corrigeer de aangifte(n) nog een keer. Als de gegevens na de correcties overeen komen met die van de Belastingdienst, dan is het niet nodig actie te ondernemen. De gegevens voor de werknemersverzekeringen gaan naar de polisadministratie van UWV, samen met alle andere werknemersgegevens uit de aangifte loonheffingen. Ongeveer 800 instanties en organisaties maken gebruik van de polisadministratie en vertrouwen op de juistheid ervan. UWV heeft de gegevens uit de polisadministratie nodig om de hoogte van uitkeringen vast te stellen. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie staat in de brief. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 14-06-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/79874 Tue, 15 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Controle F-biljet hoeft niet strenger dan normaal te zijn]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=79645 Een echtpaar is in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtgenote houdt alle aandelen in een bv met uitsluitend beleggingsvermogen. In december 2010 komt de man te overlijden. Rond 15 december 2011 dienen de weduwe en de erfgenamen met een F-biljet de aangifte IB/PVV 2010 van de man in. De belastingwet bepaalt dat de man door zijn overlijden en het huwelijksgoederenregime een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang heeft genoten. Maar dat is niet ingevuld in het F-biljet. Aanvankelijk volgt de inspecteur de ingediende aangifte, maar op 12 maart 2016 legt hij op naam van de man een navorderingsaanslag op. De erfgenamen starten daarop beroepsprocedure. Zij stellen dat de Belastingdienst de aangifte niet goed genoeg heeft gecontroleerd en daarmee een ambtelijk verzuim heeft begaan. Hof Den Haag komt ook tot deze conclusie en vernietigt de navorderingsaanslag. Maar wanneer de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat, vernietigt de Hoge Raad de hofuitspraak. De zaak wordt vervolgens doorverwezen naar Hof Amsterdam. De erfgenamen nemen het standpunt in dat de Belastingdienst meer aandacht moet geven aan een ingevuld F-biljet dan aan een reguliere aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt hier des te meer omdat de echtgenoten opteren om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn. Bovendien meldt het biljet de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang. Hof Amsterdam stelt echter dat de fiscus in beginsel mag volstaan met het raadplegen van het dossier van de belastingplichtige zelf. De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als de gegevens in dat dossier aanleiding geven tot nader onderzoek. In deze situatie maakt het overigens niet uit of de aangifte handmatig of automatisch is afgedaan. Verder geldt in het geval van een F-biljet geen strenger toetsingscriterium dan voor een reguliere aangifte. Het hof oordeelt dat de fiscus niet hoefde te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. Het inkomen uit aanmerkelijk belang is namelijk toe te delen aan de echtgenote. Daardoor heeft de mogelijkheid bestaan dat zij dat inkomen in haar aangifte zou opgeven. Al met al is sprake van een nieuw feit en is navordering toegestaan. Bron: Hof Amsterdam 11-05-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/79645 Mon, 14 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Koper van bv neemt schuld van dga over: geen winstuitdeling]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=78908 De zaak betreft een man die in Frankrijk woont en op 1 januari 2014 de eigendom heeft van alle aandelen in een Nederlandse bv. Op die datum is de waarde van de aandelen € 590.448. De dga is zijn bv in totaal € 566.886 verschuldigd. Op 27 mei 2014 verkoopt hij zijn aandelen in de bv aan een derde voor € 574.963. De schulden van de dga aan zijn bv zijn inmiddels opgelopen tot € 587.463. De koper van de aandelen voldoet de koopsom door de schuld van de dga aan de bv over te nemen. Omdat de schuld hoger is dan de koopsom, moet de dga de koper nog € 12.500 bijbetalen. Volgens de Belastingdienst heeft feitelijk een winstuitdeling plaatsgevonden van € 587.463. Uitsluitend in het geval sprake is van zo’n regulier voordeel, kan de Nederlandse fiscus heffen. De rechtbank stelt dat een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang aanwezig is als sprake is van een vermogensverschuiving van de bv naar de aandeelhouder als zodanig. Deze verschuiving dient te leiden tot een verarming van de bv. Daarnaast moet de onttrekking van vermogen plaatsvinden uit de behaalde of binnen afzienbare tijd te behalen winst. Verder moet zowel de bv als de aandeelhouder zich bewust zijn van de bevoordeling van de aandeelhouder. Zowel de dga als de inspecteur menen dat de dga in staat is geweest om vóór de aandelenoverdracht zijn schuld aan zijn bv af te lossen. De volgende vraag is hoe aannemelijk het is dat de schuld niet wordt afgelost. Het is duidelijk dat de dga niet van plan is zelf de schuld af te lossen, maar dat vindt de rechtbank van onvoldoende belang. De koper kan immers ook de schuld aflossen. Daarbij weegt de rechtbank mee dat de koper niet is verbonden met de dga of de bv. Al met al staat niet vast dat vermogen ter grootte van de vordering op de dga het vermogen van de bv heeft verlaten. De rechtbank besluit daarom de dga in het gelijk te stellen. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 22-04-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/78908 Thu, 10 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Verlaagde AWf-percentages vanwege afschaffing BIK]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=78909 De AWf-premies worden, naar verwachting, als volgt vastgesteld. De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd. Het wetsvoorstel waarmee de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt ingetrokken ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. De staatssecretaris streeft er naar het wetsvoorstel uiterlijk 24 juni naar de Tweede Kamer te sturen. Bron: MvF 09-06-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/78909 Thu, 10 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Naheffing op onterecht afgegeven btw-nummer]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=78700 Een man is via zijn eenmanszaak actief als (fiscaal) bedrijfs- en praktijkadviseur. Daarnaast verhuurt hij samen met zijn echtgenote acht appartementencomplexen en winkelruimten. Het gaat daarbij zowel om btw-vrijgestelde als belaste verhuur. De fiscus kent de man twee btw-nummers toe: een voor de eenmanszaak en later een andere voor de verhuuractiviteiten. De Belastingdienst duidt de verhuuractiviteit aan met ‘de combinatie’. Uit een boekenonderzoek blijkt dat de combinatie ten onrechte geen splitsing heeft aangebracht in de voorbelasting. De Belastingdienst legt daarop de combinatie naheffingsaanslagen op over de jaren 2010 tot en met 2015. Ook de eenmanszaak krijgt naheffingsaanslagen opgelegd over de jaren 2013, 2014 en 2015. De man tekent namens zowel de eenmanszaak als de combinatie beroep aan tegen deze naheffingsaanslagen. Hij stelt dat de eenmanszaak en de combinatie maar één btw-ondernemer vormen. De Belastingdienst heeft het btw-nummer voor de combinatie dus ten onrechte toegekend. De rechtbank bevestigt de juistheid van deze stelling. Dat neemt echter niet weg dat de combinatie de teruggaaf heeft genoten. Daardoor kan de fiscus de combinatie een naheffingsaanslag opleggen. Wel is de naheffingsmogelijkheid beperkt tot het bedrag van de verleende teruggaven. Verder doet de man namens de eenmanszaak een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. De inspecteur heeft de eenmanszaak namelijk al eerder naheffingsaanslagen over de jaren 2013 – 2015 opgelegd ter behoud van recht. Na bezwaar door de man namens de eenmanszaak zijn deze aanslagen vernietigd. Daarmee heeft de inspecteur volgens de rechtbank bij de man het vertrouwen opgewekt dat geen tweede naheffingsaanslag zou volgen. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslagen op naam van de eenmanszaak. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 04-03-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/78700 Wed, 09 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Moties naar aanleiding van economisch steunpakket]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=78701 De volgende moties zijn (samengevat) aangenomen: spreek werkgevers aan op de verplichting om werknemers de min-uren later in het jaar gratis in te laten halen (nr. 281). Dit is onwenselijk en gaat in tegen de geest van de NOW-regeling; verleng de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen tot 1 oktober 2021 (nr. 284), werk voor Prinsjesdag 2021 een plan uit voor een apart team van ambtenaren met mandaat en doorzettingsmacht die een oplossing kan bieden voor kleine ondernemers die in de problemen komen vanwege de verschillende terugbetalingsregimes (nr. 285), maak aanvullend € 20 miljoen vrij in het steunpakket voor het Nederlands Letterenfonds ten behoeve van een garantiefonds voor boekhandels (nr. 286), onderzoek de mogelijkheden tot het opzetten van een stoppersregeling waarmee ondernemers die op een gecontroleerde wijze hun bedrijf willen beëindigen, worden ondersteund (nr. 287), stel samen met private en publieke schuldeisers een protocol op en maak gezamenlijke afspraken, met als doel het afbetalen van schulden door ondernemers te vereenvoudigen en te stroomlijnen (nr. 291), verken beleidsvarianten voor invoering van een tijdelijke solidariteitsheffing voor bedrijven die juist in de coronacrisis extra winst hebben gemaakt, waarbij bedrijven die lucht en ondersteuning nodig hebben worden ontzien (nr. 293), laat de VNG een oproep te doen aan gemeentes voor snelle vergunningverlening aan kermisbedrijfhouders, extra standplaatsruimte en coulance met het innen van pachtgelden nu kermissen vanaf 30 juni 2021 weer zijn toegestaan (nr. 294), wijs zelfstandige ondernemers in de grensstreek actief op maatwerkruimte (lokale Duitse overheden hebben bevoegdheden om soepeler met bijstandsregels om te gaan bij schrijnende gevallen) en met Duitsland, België en de Europese Commissie in gesprek te blijven (nr. 295), kijk of de administratieve lasten van de NOW verder kunnen worden verminderd door deze in lijn te brengen met die van andere regelingen, bijvoorbeeld in situaties waarin met een eenvoudige derdenverklaring zou kunnen worden volstaan, met een proportioneel risicobeheer (nr. 296), houdt ook bij de Belastingdienst voldoende oog voor schrijnende gevallen, bijvoorbeeld door een team schrijnende gevallen met voldoende discretionaire bevoegdheid in te stellen (nr. 298), onderzoek de solvabiliteitspositie van bedrijven waar nog onvoldoende zicht op is. Goed zicht op de schuldpositie van bedrijven is van belang voor een goede weg uit de crisis (nr. 299), geef specifieke aandacht aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met en zonder een migratieachtergrond door de coronacrisis binnen tijdelijk beleid, zoals het pakket voor de positie van jongeren of het aanvullend sociaal pakket, en hiervoor tevens bestaande maatregelen gericht in te zetten, zoals het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (nr. 300). Bron: TK 08-06-2021, verslag plenaire vergadering]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/78701 Wed, 09 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Geen administratie bijhouden is onherstelbare schending]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=78367 In een zaak voor de Hoge Raad stelt de inspecteur dat een man (verzwegen) inkomsten heeft genoten uit het voor derden verzorgen van belastingaangiften. Daarom kreeg de man belastingaanslagen IB/PVV over 2011 tot en met 2014 opgelegd. In de bezwaarprocedure heeft de inspecteur een informatiebeschikking gegeven wegens schending van de administratieplicht. Bij de rechtbank beargumenteert de inspecteur dat sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). In hoger beroep wijzigt hij zijn standpunt; het gaat hier volgens hem om winst uit onderneming. Het hof laat de beschikking in stand. De man krijgt zo de gelegenheid om zijn schending van de administratie te herstellen. In cassatie beweert de man dat het hof in de procedure over de informatiebeschikking geen oordeel heeft mogen geven over de vraag of de man ondernemer is of resultaatgenieter. De Hoge Raad verwerpt deze bewering. De wettelijke administratieplicht is opgelegd aan lichamen en personen die een zekere hoedanigheid hebben. De vraag of het lichaam of de persoon in kwestie die hoedanigheid heeft, moet men dus beantwoorden in de procedure over de informatiebeschikking. Met zijn oordeel dat de man in de jaren 2011 – 2014 bedrijfsmatige activiteiten heeft verricht, oordeelt het hof dat hij in die jaren als ondernemer een bedrijf uitoefende als een administratieplichtig natuurlijk persoon. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad cassatieproof. Dat men voor de beoordeling van de juistheid van de informatiebeschikking moet uitgaan van de kwalificatie die de inspecteur bij het opleggen van de aanslagen aan de voordelen heeft verbonden, is evenmin juist. De inspecteur mag in de bezwaarfase of voor de rechter andere gronden aanvoeren dan hij eerder heeft gedaan. De enige uitzonderingen doen zich voor bij een ondubbelzinnig prijsgegeven of bij strijdigheid met een goede procesorde. Maar dat is hier niet het geval. Maar het oordeel van het hof dat de Belastingdienst ook dient te beschikken over de administratie van 2015, is niet cassatieproof. Het hof heeft met betrekking tot in dit verband relevante activiteiten van de man in 2015 niets vastgesteld. Daarmee staat niet vast dat de man in 2015 administratieplichtig was. Dat heeft echter geen gevolgen de vraag of de man in de jaren 2011 tot en met 2014 de wettelijke administratieplicht heeft geschonden. Ambtshalve gaat de Hoge Raad nog op het volgende in. De administratieplicht betekent dat de rechten en plichten van het bedrijf en de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens te allen tijde duidelijk uit de administratie moeten blijken. Dit brengt met zich dat men de administratie regelmatig moet bijhouden. Het uitgangspunt is daarom dat het niet mogelijk is om achteraf alsnog aan de administratieplicht te voldoen als vaststaat dat de administratieplichtige heeft nagelaten een administratie bij te houden. In zo’n situatie kan aan de man geen nieuwe termijn worden gegeven om alsnog te voldoen aan de in de informatiebeschikking bedoelde verplichting(en). De beslissing van het hof is op dit punt onjuist. Uitsluitend om die reden verklaart de Hoge Raad het cassatieberoep van de man gegrond. Bron: Hoge Raad 04-06-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/78367 Tue, 08 Jun 2021 12:00:00 <![CDATA[Beschikkingen Wtl 2020 in aantocht]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=78368 In de beschikking staat het te ontvangen bedrag voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit. Als de beschikking niet juist is kan het beste worden gecontroleerd of dit komt door afrondingsverschillen. Vergelijk hiervoor de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl. De beschikking vergelijken met de uren uit de loonadministratie heeft geen zin. Is men het niet eens met de beschikking, dan kan bezwaar worden gemaakt. Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten worden wel opgenomen in de polisadministratie. Het is wel verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 03-06-2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/78368 Tue, 08 Jun 2021 12:00:00