Cliënt Online Nieuws Pink Web Applications http://www.clientonline.nl nl-nl Nieuwsberichten verzorgd vanuit Cliënt Online info@clientonline.nl Thu, 09 Apr 2020 05:56:13 +0100 <![CDATA[Oudedagsreserve verhoogt ondernemingsvermogen niet]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55603 Een ondernemer heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarom moet zijn oudedagsreserve (FOR) vrijvallen. Tenminste, voor zover deze het ondernemingsvermogen eind 2016 overschrijdt. Aan het einde van 2016 hebben de activa van de onderneming een boekwaarde van € 4.072. De schulden bedragen € 632 en de FOR staat op € 15.173. Toch stelt de ondernemer dat de FOR het ondernemingsvermogen niet te boven gaat. Hij meent namelijk dat de hij de FOR mag optellen bij het ondernemingsvermogen. De inspecteur keurt dit echter af. Hij stelt dat het ondernemingsvermogen slechts € 4.072 -/- € 632 = € 3.440 bedraagt. In dat geval moet de FOR voor € 15.173 -/- € 3.440 = € 11.733 vrijvallen. Het geschil belandt voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank haalt de wet erbij. In dit kader stelt de wet het ondernemingsvermogen op de boekwaarde van de onderneming na aftrek van de fiscale reserves. Hierbij moet men de FOR niet tot de fiscale reserves rekenen. De ondernemer hoeft de FOR dus niet af te trekken van de boekwaarde van zijn activa. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het is niet toegestaan om de FOR op te tellen bij het ondernemingsvermogen. De rechtbank verklaart daarom het beroep van de ondernemer ongegrond. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 20-03-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55603 Wed, 08 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Kabinet kondigt opnieuw steunmaatregelen aan]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55604 TOGS De regeling waarmee ondernemers een eenmalige tegemoetkoming krijgen € 4.000 om vaste lasten te kunnen betalen wordt vanaf 15 april aangevuld met nieuwe SBI-codes. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Om ondernemers die op hun huisadres staan ingeschreven en die omvangrijke periodieke vaste lasten hebben in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven. Leverancierskrediet Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. Omdat verzekeraars zich in de huidige tijden geconfronteerd zien met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Er komt een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. De overheid gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal € 12 miljard. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt, en de Europese Commissie moet nog om toestemming worden gevraagd. GO-regeling Ondernemingen die problemen hebben bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling (GO-C) toe te voegen. Het garantieplafond van de GO wordt, na een eerdere verhoging per 17 maart, verder verhoogd naar € 10 miljard. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf € 50 miljoen), respectievelijk 90% (voor mkb-ondernemingen met omzet tot € 50 miljoen) bedragen. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar. De GO-C module zal zo snel mogelijk na goedkeuring van de Europese Commissie in werking worden gesteld. Innovatieve bedrijven Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven, die getroffen worden door de coronacrisis, kunnen een overbruggingskrediet aan te vragen. Omdat zij vaak geen bankrelatie hebben, heeft het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gevraagd deze kredieten te gaan verstrekken. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn. Ook kunnen bedrijven uitstel van aflossing en rentebetaling van Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet (IK) krijgen voor een periode van zes maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort. BMKB De BMKB-premie wordt verlaagd van 3,9% naar 2%, waarbij rekening is gehouden met staatssteunregels en de maximale hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt het garantiebudget verhoogd naar € 1,5 miljard. Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Voor de coronamodule is een verkort schriftelijk accreditatie proces ingericht. Als niet bancaire financiers een keurmerk van Stichting MKB-Financiering kan dat de accreditatie vereenvoudigen. Qredits Qredits wil haar doelgroep, kleine bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen, naast kredieten tot € 250.000 ook voorzien van een overbruggingskrediet tegen een lagere rente. Een en ander wordt uitgewerkt. Groeifaciliteit De uitfasering van de Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Bron: Min. EZK 07-04-2020, DGBI / 20094755]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55604 Wed, 08 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Deblokkering g-rekening]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55531 Voorwaarde is dat uitstel van betaling is verleend voor deze aanslagen. Hierdoor krijgt de ondernemer dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. In geval van fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening kan de Belastingdienst vrijgave van deze bedragen weigeren. Om de bedragen van de g-rekening te kunnen deblokkeren moet, nadat uitstel van betaling is aangevraagd, het formulier ‘Verzoek deblokkering g-rekening’ worden ingevuld: Bij rubriek 3 kan aangegeven worden dat de ondernemer door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen. Bij rubriek 4 kan aangegeven worden voor welk bedrag deblokkering aangevraagd wordt. Splits het bedrag in het overschot en het bedrag waarvoor uitstel van betaling is gevraagd. Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor de Belastingdienst de ondernemer uitstel van betaling heeft gegeven vanwege de coronacrisis. Als de Belastingdienst aan het verzoek tegemoetkomt, dan krijgt de ondernemer een brief. De Belastingdienst streeft ernaar deze binnen 4 weken te versturen. In die brief staat hoe de Belastingdienst het bedrag uitbetaalt. Vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken kan de behandeling van het verzoek langer duren dan normaal. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 06-04-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55531 Tue, 07 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Voor subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55532 Bij de subsidiemodule MOOI wordt gebruik gemaakt van een vooraanmeldingsprocedure. Met de vooraanmelding vraagt een samenwerkingsverband advies aan de Adviescommissie MOOI over de inhoud van een MOOI-project waarvoor men van plan is een subsidieaanvraag in te dienen. Zonder vooraanmelding waarover een advies gegeven is, is indiening van een subsidieaanvraag niet mogelijk. De uiterste datum voor het indienen van deze vooraanmelding is verschoven van 20 april naar 18 mei 2020, 17.00 uur. Om ervoor te zorgen dat er een redelijke termijn is tussen de vooraanmeldingsprocedure en de openstellingsperiode van de subsidiemodule MOOI zal de openstellingsperiode lopen vanaf 4 augustus 2020 tot en met 6 oktober 2020. De subsidiemodule MOOI maakt onderdeel uit van het subsidie-instrumentarium van de Topsector Energieprojecten. Op grond van de subsidiemodule MOOI komen onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten voor subsidie in aanmerking. Daarnaast komen (in beperkte mate) ook andere activiteiten voor subsidie in aanmerking, voor zover deze een bijdrage aan het project kunnen leveren. Omdat voor de realisatie van de zogenaamde missies, waarop deze projecten betrekking hebben, het vormen van samenwerkingsverbanden essentieel is, stimuleert de subsidiemodule MOOI nieuwe samenwerkingsvormen die multidisciplinair van aard zijn. Bij de eerste openstelling richt deze subsidiemodule zich op de sectoren wind op zee, hernieuwbare elektriciteit op land, gebouwde omgeving en industrie. Door de coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen. Daardoor zullen de voor de subsidiemodule MOOI noodzakelijke samenwerkingsverbanden naar alle waarschijnlijkheid niet tijdig kunnen worden gevormd en projectplannen niet tijdig kunnen worden ingediend. Om die reden wordt een aantal voor de subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast. Bron: Min EZK 3-4-2020, nr. WJZ/20088736 (Stcrt. 2020, 20017)]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55532 Tue, 07 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Bijzonder uitstel van betaling uitgebreid]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55438 Voor deze belastingen kan in de loop van deze week (week 15) ook gebruik worden gemaakt van het onlineformulier om uitstel aan te vragen. Ook hiervoor geldt dat men hiervoor gebruik kan maken van DigiD. Vanaf het moment dat het formulier is ingediend, wordt de invordering voor een periode van drie maanden direct stil gelegd. Uitstel van betaling voor aangiftebelasting is echter pas mogelijk als een (naheffings)aanslag is ontvangen. Is er nog geen aanslag opgelegd, dan wordt het verzoek om uitstel niet in behandeling genomen. Het is niet nodig voor elke (nieuwe) belastingaanslag apart uitstel te vragen. Douane Naast de genoemde belastingen is het ook mogelijk dat wanneer bedrijven ten aanzien van douanerechten tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, hiervoor op verzoek uitstel van betaling wordt verleend. Ook voor andere termijnen rond douaneformaliteiten zijn maatregelen genomen om in overleg met de betreffende bedrijven naar oplossingen te zoeken. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de EU-douanewetgeving. Meer dan drie maanden uitstel Ook als ondernemers verwachten dat zij langer uitstel nodig hebben dan drie maanden, kan hier schriftelijk om worden verzocht. Bij een verzoek om uitstel voor langer dan drie maanden vervalt de eis dat een verklaring van een derde-deskundige mee moet worden gestuurd als de totale belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd minder dan € 20.000 bedraagt. Wel moeten cijfers worden meegestuurd waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden. Bij een financieel belang van € 20.000 of meer blijft er wel een verklaring van een derde-deskundige vereist. De staatssecretaris wil dit echter zo eenvoudig mogelijk maken en kom binnenkort met een nadere uitwerking. De Belastingdienst behandelt het schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek. G-rekening Voor ondernemers met een g-rekening is het, naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst. Energieleveranciers Het kabinet wil de heffing van de EB en de ODE voor bedrijven tijdelijk uitstellen. Zo worden energieleveranciers de EB en de ODE over april, mei en juni 2020, alsmede de btw hierover, op een later moment verschuldigd dan normaal. Uitgangspunt hierbij is dat de energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengt bij de betreffende klanten. In oktober 2020 worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd door de energieleveranciers. De goedkeuring geldt niet voor leveringen van aardgas en elektriciteit door energieleveranciers waarbij het tijdvak van de eindfactuur op een langere periode dan een kalendermaand ziet (huishoudens en kleinere bedrijven). Mochten bedrijven en particulieren als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komen, dan zijn de energieleveranciers bereid in gesprek te gaan om individuele afspraken te maken. Een en ander zal worden vastgelegd in een beleidsbesluit. Bron: MvF 02-04-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55438 Mon, 06 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Lager gebruikelijk loon door COVID-19]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55439 Volgens het Forum Fiscaal Dienstverleners stelt de Belastingdienst zich, in verband met de coronacrisis, soepeler op met betrekking tot het gebruikelijk loon. Zo staat de fiscus toe dat een bv het gebruikelijk loon over 2020 achteraf bepaalt. Aan het einde van het jaar zullen ook meer gegevens bekend zijn om het gebruikelijk loon te bepalen. Bovendien mogen de bv en haar dga tijdelijk een lager maandloon overeenkomen. Dit geldt alleen voor de nog komende maanden. Het is niet toegestaan dat de bv het loon dat de dga al heeft genoten met terugwerkende kracht verlaagt. Zij hoeven daarvoor geen vooroverleg met de inspecteur te houden. Voor de verlaging van het maandloon geldt wel de voorwaarde dat de coronacrisis grote gevolgen moet hebben voor de omzet en liquiditeit van de bv. Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 1 april 2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55439 Mon, 06 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Vraag online bijzonder uitstel van betaling aan]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55229 Door inzending van het formulier wordt de invordering voor een periode van drie maanden direct stil gelegd. Uitstel van betaling is echter pas mogelijk als een aanslag is ontvangen. Is er nog geen aanslag opgelegd, dan wordt het verzoek om uitstel niet in behandeling genomen. Het is niet nodig voor elke (nieuwe) belastingaanslag apart uitstel te vragen. Het formulier kan met behulp van DigiD worden ingevuld. Dit geldt zowel voor eenmanszaken en zzp’ers als voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. In het laatste geval kan de werknemer of fiscaal dienstverlener met zijn eigen DigiD inloggen. Het DigiD zal verder niet worden gebruikt en niet worden opgeslagen. Op het formulier moet een RSIN of BSN worden ingevuld. Van die gegevens zal voor het uitstel worden uitgegaan. De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek toegestuurd. In verband met de verwachte drukte kan dat enige tijd duren. Boete Ondernemers die een boete krijgen wegens te late betaling van hun aangifte omzetbelasting of loonheffingen vanwege de coronacrisis, hoeven geen actie te ondernemen. De boete zal automatisch worden teruggedraaid. Vanaf welk moment dit gebeurt is nog niet duidelijk. Men hoeft hiervoor geen bezwaarschrift in te dienen. Schriftelijk uitstel Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor drie maanden kan ook. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling en geef aan dat door de uitbraak van corona er betalingsproblemen zijn. Ook als ondernemers verwachten dat zij langer uitstel nodig hebben dan drie maanden, kan hier schriftelijk om worden verzocht. Stuur het verzoek om uitstel met motivering naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen De Belastingdienst behandelt het schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek. De Belastingdienst vraagt ondernemers nadrukkelijk om de aangifte wel op tijd te blijven doen. Bron: Belastingdienst]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55229 Thu, 02 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Bijna de helft van bedrijven denkt steunmaatregelen nodig te hebben]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55230 Dat concludeert AWVN op basis van een ledenonderzoek in de afgelopen dagen naar de effecten van de coronacrisis op bedrijven. Naast faciliteiten voor thuiswerken – meer dan 90% – gebruiken werkgevers bijvoorbeeld het aanpassen van dienstroosters (40%) en het toekennen van extra verlof (14%) als mogelijkheden om zich aan te passen aan deze onverwachte situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Ook de meedenkende opstelling van vakbonden en ondernemingsraden (30%) werkt mee. Bijna de helft denkt een beroep op de steunmaatregelen van de overheid te zullen doen. Bron: AWVN.nl, 26-03-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55230 Thu, 02 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[Dga geniet loon door bestaan rekening-courant]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55160 Een dga krijgt van zijn bv over de jaren 2013 en 2014 een loon toegekend van € 81.637. Hoewel de bv in die jaren maar € 13.556 respectievelijk € 15.000 uitbetaalt, houdt zij wel het volle bedrag aan loonbelasting in. De dga neemt als standpunt in dat hij het niet-uitbetaalde loon fiscaal gezien niet heeft genoten. Maar zelfs al had hij het loon genoten, zo stelt de dga, dan heeft hij dit loon ter beschikking gesteld aan zijn bv door het niet te innen. In dat geval meent hij dat hij de bijbehorende vordering op zijn bv kan afwaarderen. De Belastingdienst gaat niet mee in de redenering van de dga. Daarom probeert de dga zijn gelijk te halen in een beroepsprocedure voor Rechtbank Noord-Holland. De rechtbank constateert dat de dga het niet-uitbetaalde loon wel degelijk heeft genoten. Het desbetreffende bedrag is namelijk te verrekenen met de rekening-courantschuld van de dga aan zijn bv. De dga werpt tegen dat volgens de wet de werkgever alleen in specifieke gevallen het loon van een werknemer mag verrekenen met zijn schuld. Anders geldt een verrekeningsverbod. De rechtbank bevestigt dat normaal gesproken verrekening tussen loon en schulden van een werknemer is verboden. Maar dit verbod rust op de werkgever, omdat het is bedoeld om werknemers te beschermen. Als een werknemer zelf baat heeft bij verrekening, geldt het verbod niet. De rechter verwerpt eveneens de stelling dat sprake zou zijn van terbeschikkingstelling. Bron: Rb. Noord-Holland 03-04-2019]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55160 Wed, 01 Apr 2020 12:00:00 <![CDATA[RVO gaat coulant om met WBSO]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=55161 De mededeling kan nog tot en met 15 juni 2020 worden ingediend zonder dat RVO de mededeling als te laat beschouwt of een boete oplegt. Werkgevers krijgen hierdoor meer tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over het jaar 2019 aan RVO door te geven. Zelfstandigen die in 2019 500 of meer S&O-uren hebben gemaakt, hoeven geen mededeling te doen. Aanvraag vanaf 1 april Werkgevers die WBSO willen aanvragen met startmaand april 2020, moeten normaal gesproken uiterlijk 31 maart een aanvraag indienen. In verband met de drukte bij RVO is deze termijn verlengd tot en met zondag 5 april 2020. Bron: RVO.nl, 31-03-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/55161 Wed, 01 Apr 2020 12:00:00