Cliënt Online Nieuws Pink Web Applications http://www.clientonline.nl nl-nl Nieuwsberichten verzorgd vanuit Cliënt Online info@clientonline.nl Wed, 23 Sep 2020 08:02:34 +0100 <![CDATA[Herinvesteringsvoornemen moet wel reëel zijn]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63982 Een moedermaatschappij vormt met haar zes dochters een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Het concern houdt zich met name bezig met het financieren van ondernemingen en het verhuren van bedrijfspanden aan horecaondernemers. De banken dwingen het concern vastgoed te verkopen om daarmee schulden af te lossen. Bij die verkoop heeft het concern boekwinsten behaald die bij de moedermaatschappij belast zijn. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de moedermaatschappij voor de boekwinsten op de panden een herinvesteringsreserve mag vormen. Daarnaast is ook nog een kasverschil en de afschrijving op geactiveerde verbouwingskosten in geschil. Het hof is van mening dat de moedermaatschappij voor de jaren 2010 en 2011 geen herinvesteringsreserve (HIR) kan vormen. Het concern heeft de panden in opdracht van banken verkocht. De opbrengsten van de panden heeft het concern aangewend om een groot deel van de schulden af te lossen. Daardoor is de moedermaatschappij voor het financieren van nieuwe investeringen volledig aangewezen op externe financiers. Door het hoge verlies en het negatieve werkkapitaal is een herinvestering in 2010 en 2011 niet realiseerbaar geweest, ook omdat externe financiers niet willen financieren. Ook ontbreken in 2010 en 2011 concrete plannen voor een herinvestering of het verkrijgen van een financiering. Het hof is het wel eens met de vorming van de HIR voor 2012. Daarvoor is van belang: de hoogte van de gerealiseerde boekwinsten (€ 276.977), de omvang van het werkkapitaal (€ 93.536), de mogelijkheid van financiering door de vader van de dga en de koopprijzen van de individuele aan te kopen panden (maximaal € 275.000). Het hof is verder van mening dat de moedermaatschappij voorwaardelijke opzet valt te verwijten dat te weinig belasting is geheven. Er is te weinig belasting geheven door een kasverschil van € 120.000 ten laste van de winst te brengen. De inspecteur heeft de winst van de moedermaatschappij terecht gecorrigeerd. Bovendien krijgt de moedermaatschappij hiervoor een vergrijpboete. De inspecteur heeft voorts de afschrijving op de geactiveerde verbouwingskosten terecht geweigerd. De moedermaatschappij heeft de omvang van die kosten niet aannemelijk kunnen maken. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63982 Tue, 22 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Geen hoge WW-premie voor oproepkrachten meer overwerken]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63983 Eerder was al aangekondigd dat het Besluit Wfsv voor de hoge WW-premie bij veel overwerk, zou worden aangepast. Inmiddels is dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 gebeurd. Hierdoor hoeft in het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet te worden herzien wegens overschrijding van de 30%-grens. Deze wijziging geldt voor alle werkgevers die WW-premie verschuldigd zijn en geldt alleen voor 2020. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk voor de uitvoering is, is er namelijk voor gekozen om de uitzondering voor alle werkgevers toe te passen. Bron: AWVN.nl, 15-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63983 Tue, 22 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Tijdelijke verhuur tuinhuis belast in box 1]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63932 Een echtpaar heeft een woning, die voor hen hoofdverblijf is. Bij deze woning behoort een tot tuinhuis verbouwde schuur die sinds 2015 wordt verhuurd. Zij hebben de verhuuropbrengsten niet in hun aangifte inkomstenbelasting aangegeven. Bij de Hoge Raad is het de vraag of de inkomsten uit tijdelijke verhuur van het tuinhuis in 2015 belast zijn in box 1. De rechtbank en het hof hebben eerder geoordeeld dat de tijdelijke verhuur niet belast is in box 1. De rechtbank was van oordeel dat de huur in het geheel niet kon worden belast. Het hof vond dat huur uit het tuinhuis tot de rendementsgrondslag van box 3 behoorde. De Hoge Raad leidt uit de wetsgeschiedenis af dat de wetgever niet wilde dat door tijdelijke verhuur van een eigen woning, die woning geen hoofdverblijf meer zou zijn. Aan die bedoeling van de wetgever wordt geen recht gedaan als de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van de eigen woning of een aanhorigheid bij een eigen woning aan derden tot een ander gevolg zou leiden dan de tijdelijke terbeschikkingstelling van de gehele woning. Het hof heeft een verkeerd oordeel gegeven. Zijn oordeel dat het tuinhuis door tijdelijke verhuur slechts tijdelijk als hoofdverblijf aan het echtpaar ter beschikking heeft gestaan en dat de eigenwoningregeling niet van toepassing is, berust op een onjuiste rechtsopvatting volgens de Hoge Raad. De inspecteur heeft terecht 70% van de huuropbrengsten tot het inkomen uit werk en woning gerekend. Volgens de Hoge Raad kan het echtpaar geen beroep doen op het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad vindt dat de inspecteur geen vertrouwen heeft gewekt en evenmin in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. Bron: HR 18-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63932 Mon, 21 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Te veel terugwerkende kracht bij inbreng? Kenbare fout!]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63791 Een echtpaar drijft via een VOF een horecaonderneming. In 2016 doet en ontvangt de VOF bovendien betalingen voor de aan- en verkoop van vluchtelingententjes/shelters. Met deze handel behaalt de VOF een positief resultaat van € 72.193. Verder vatten de echtgenoten het idee op om de horecaonderneming in een bv in te brengen. Zij laten hun adviseur de fiscus verzoeken om terugwerkende kracht te geven aan een voorovereenkomst tot ruisende inbreng. De ruisende inbreng moet fiscaal gezien plaatsvinden op 3 oktober 2016. De formele inbreng vindt plaats op 10 april 2017. Volgens de akte is sprake van een geruisloze inbreng. Ongeveer een maand later vraagt het echtpaar aan de Belastingdienst om tot 1 januari 2017 terugwerkende kracht te verlenen aan deze geruisloze inbreng. De inspecteur geeft in zijn beschikking een goedkeuring voor een geruisloze inbreng met terugwerkende kracht per 3 oktober 2016. Maar bij het opleggen van de aanslag over 2016 betrekt hij het hele resultaat van de VOF over 2016 bij de echtgenoten. Het echtpaar is het oneens met de aanslagen over 2016. Het eerste geschilpunt betreft de winst behaald met de handel in vluchtelingententjes/shelters. De fiscus rekent dit resultaat tot de ondernemingswinst van de vennoten. De vennoten beweren dat zij deze transacties feitelijk voor een vriendin hebben verricht. Rechtbank Noord-Holland vindt dat echter niet aannemelijk. De VOF verricht alle betalingen met betrekking tot deze transacties. Zij bewaart ook de bijbehorende facturen maar beschikt niet over facturen aan de vriendin. De VOF kan evenmin andere stukken overleggen om haar stelling te motiveren. De rechtbank oordeelt daarom dat de Belastingdienst het transactieresultaat terecht tot de winst van de VOF heeft gerekend. De volgende vraag is op welke datum de horecaonderneming fiscaal gezien is ingebracht. De toezegging van de inspecteur is opgenomen in een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking staat onherroepelijk vast. In principe kan men dan de juistheid van zo’n beschikking niet meer ter discussie stellen. De rechtbank stelt dat herziening toch mogelijk is als sprake is van een fout die voor de belanghebbende kenbaar was. Deze uitzondering doet zich hier voor. De fiscale ingangsdatum van 3 oktober 2016 was immers gevraagd voor een ruisende inbreng. Verder kan de terugwerkende kracht op grond van een besluit niet verder teruggaan dan tot 1 januari 2017. De fiscus is daarom niet gebonden aan de foute beschikking. Het hele resultaat van de horecaonderneming over 2016 valt daarmee fiscaal toe te rekenen aan de vennoten. Bron: Rb. Noord-Holland 08-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63791 Thu, 17 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Geen LH-nummer voor (ex-)werkgevers zonder personeel]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63792 Om compensatie voor de transitievergoeding te kunnen aanvragen, dienen (ex-)werkgevers met een LH-nummer in te loggen op het werkgeversportaal van UWV. De Belastingdienst ontvangt daarom verzoeken van werkgevers voor een nieuw LH-nummer of om een beëindigd LH-nummer te activeren. De Belastingdienst komt niet aan deze verzoeken tegemoet als de werkgever geen werknemers in dienst heeft. Als de werkgever geen LH-nummer meer heeft, kan hij niet inloggen op het werkgeversportaal. Hij kan de compensatie voor de transitievergoeding dan niet aanvragen. UWV is momenteel bezig om een oplossing te vinden voor de ex-werkgevers die geen compensatie aan kunnen vragen. Voor meer informatie kan de werkgever contact opnemen met UWV. Bron: Forum voor Fiscaal Dienstverleners, 10-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63792 Thu, 17 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Pakket Belastingplan 2021]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63737 De andere zeven wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2021 zijn: het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021; het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3; het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting; het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen; het wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie; het wetsvoorstel Wet aanpassing opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie; en het wetsvoorstel Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen. 1. Belastingplan 2021 Inkomensbeleid Het tarief van de eerste tariefschijf gaat omlaag. De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting gaan omhoog. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2021 verlaagd, maar gaat in 2022 weer omhoog. Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen Zoals al eerder aangekondigd wordt de korting op de bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s van de zaak in stappen afgebouwd naar 10% voor 2021, 6% voor 2022, 2023 en 2024, 5% voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. Daarbij wordt de zogenoemde cap, zijnde het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, in 2021 verlaagd tot € 40.000 en daarna – in tegenstelling tot het percentage en daarmee het maximumbedrag van de verlaging – niet meer aangepast. De cap is niet van toepassing op emissievrije auto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof. Voor die auto’s is de korting op de bijtelling niet gemaximeerd. Deze uitzondering wordt met ingang van 1 januari 2021 uitgebreid tot zonnecelauto’s. De definitie van een zonnecelauto is ontleend aan de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek. Indien een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen aan die definitie voldoet, geldt de cap niet. Voor het jaar 2021 bedraagt de korting op de bijtelling voor een reguliere elektrische auto 10% van de cataloguswaarde met een maximum van € 4.000 en voor een waterstofauto en een zonnecelauto bedraagt de korting 10% van de cataloguswaarde. Aanpassen zelfstandigenaftrek In het Belastingplan 2020 is een afbouw van de zelfstandigenaftrek geregeld. Om de lasten incidenteel in 2021 te verlichten, wordt voorgesteld de arbeidskorting met € 184 te verhogen Tegelijkertijd kan dan in 2021 de zelfstandigenaftrek met additioneel circa € 110 worden afgebouwd (in totaal € 360) zonder dat dit in 2021 tot negatieve inkomenseffecten leidt voor het overgrote deel van de zelfstandigen. Ook wordt voorgesteld de afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen, waarbij vanaf 1 januari 2021 de zelfstandigenaftrek van thans € 7.030 tot en met 2027 wordt verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van met € 250 per jaar) en per 1 januari 2028 met € 390. Invoeren van een vrijstelling voor de TOGS en de Subsidie vaste lasten (COVID-19) Een van de (steun)maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van de coronacrisis is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). In verband met de duur van de coronamaatregelen is deze regeling opgevolgd door de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (Subsidie vaste lasten). Deze regeling biedt gedupeerde ondernemingen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten voor een periode van vier maanden. Op basis van de wettelijke fiscale bepalingen behoren de vergoeding die ondernemingen ontvangen op basis van de TOGS en de Subsidie vaste lasten in beginsel tot de winst. Vooruitlopend op wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst behoren, zodat heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting hierover wordt voorkomen. De in dit wetsvoorstel opgenomen maatregel voorziet in de wettelijke grondslag hiertoe. Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor niet-werknemers De vanaf 1 januari 2020 toegepaste fiscale behandeling van de bonus die wordt toegekend op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 wordt met terugwerkende kracht in de wet vastgelegd. Deze regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bedoeld om zorgprofessionals die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een bonus te geven van € 1.000 netto, zonder gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en zonder dat deze bonus gaat behoren tot het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. Uitgangspunt voor de uitwerking van deze Subsidieregeling is dat de administratieve last voor werkgevers en de uitvoeringslast voor het Rijk beperkt worden gehouden. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (COVID-19) De vanaf 1 januari 2020 toegepaste fiscale behandeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) wordt met terugwerkende kracht in de wet vastgelegd. Verruimen gerichte vrijstelling scholingskosten De gerichte vrijstelling voor scholing gaat ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. De verruiming ziet op vergoedingen en verstrekkingen ten aanzien van het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen en niet op vergoedingen en verstrekkingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking. Aanpassen vrije ruimte werkkostenregeling Voorgesteld wordt het percentage van 1,2% (het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000) per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. De middelen die als gevolg van deze verlaging vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. De verlaging naar 1,18% is – in tegenstelling tot de hierboven toegelichte verhoging – geen tijdelijke maatregel. Invoeren van een fiscale coronareserve (COVID-19) Belastingplichtigen die een fiscale coronareserve vormen, moeten deze opnemen in de aangifte vennootschapsbelasting op in de rubriek overige fiscale reserves. In de aangifte vennootschapsbelasting van het volgende jaar moet de reserve in de winst opgenomen worden. Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking Op grond van deze renteaftrekbeperking worden bij het bepalen van de winst – onder voorwaarden – de renten op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijke personen die verband houden met een aantal nader omschreven rechtshandelingen (hierna: kwalificerende schulden) van aftrek uitgesloten. Door de specifieke renteaftrekbeperking kan dat per kwalificerende schuld niet langer leiden tot een lagere winst. Het gaat hier onder andere om constructies waarbij binnen concernverband eigen vermogen in Nederland wordt omgezet in vreemd vermogen (zonder dat het totale vermogen in Nederland een wijziging ondergaat) of waarbij rentelasten worden gecreëerd waartegenover vrijgestelde deelnemingsbaten staan. Aanpassen tarieftabel van de vennootschapsbelasting Het lage vennootschapsbelastingtarief is per 1 januari 2020 verlaagd van 19% naar 16,5% en het hoge vennootschapsbelastingtarief is op 25% gebleven. Per 1 januari 2021 is reeds wettelijk voorzien in een verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25% naar 21,7% en van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15%. Besloten is om af te zien van de verlaging van het hoge Vpb-tarief per 1 januari 2021, zodat het hoge Vpb-tarief 25% blijft en het lage Vpb-tarief naar 15% gaat. Ook wordt voorgesteld de eerste tariefschijf – waar vanaf 2021 het lage vennootschapsbelastingtarief van 15 % op van toepassing is – te verlengen naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Verhogen van het effectieve tarief van de innovatiebox naar 9% Met de verhoging van het effectieve tarief van zeven naar negen procent streeft dit kabinet naar een evenwichtige belastingheffing over winsten uit innovatieve activiteiten in Nederland. Aanpassen minimumkapitaalregel en bankenbelasting Vanwege het arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 wordt de minimumkapitaalregel aangepast. Dit betreft een renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars. De maatregel heeft tot doel om de fiscale prikkel voor de financiering met vreemd vermogen te beperken. De maatregel beperkt de fiscale aftrek van verschuldigde rente voor zover het eigen vermogen minder bedraagt dan 8% van het balanstotaal. Wijzigingen in de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen Er wordt voorgesteld om in de Wet BPM het belastbaar feit te vervroegen van (de facto) de tenaamstelling in het kentekenregister naar de inschrijving in het kentekenregister. Aanscherpen van de CO2-schijfgrenzen en schijftarieven in de BPM en van de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag De CO2-schijfgrenzen worden verlaagd met 4,2%. De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet worden eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 4,38% om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag. Vervangen postcoderoosregeling door een subsidieregeling Voorgesteld wordt om de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, bekend als de Postcoderoosregeling, te vervangen door een subsidieregeling. De Postcoderoosregeling voorziet in een verlaagd energiebelastingtarief in de eerste verbruiksschijf voor elektriciteit voor leden van een door de Belastingdienst aangewezen coöperatie die lokaal elektriciteit opwekt met hernieuwbare energiebronnen. Verlengen verlaagd tarief openbare laadpalen De bestaande maatregel wordt tot en met 2022 verlengd. 2. Overige fiscale maatregelen Overgangsrecht levensloopregeling Voorgesteld wordt om de instelling die de levensloopregeling uitvoert inhoudingsplichtig te maken voor de loonheffing ter zake van de op het fictieve genietingsmoment in aanmerking te nemen waarde van de levensloopaanspraak. Daarnaast wordt het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021. Daarmee kan de werknemer tijdig, voor 1 januari 2022, zijn belastingschuld betaald hebben, hetgeen tot een verlaging van het voor box 3 relevante vermogen leidt. Ook is voorgesteld de instellingen geen heffingskortingen toe te laten toepassen. De levensloopverlofkorting en de overige heffingskortingen waar de (gewezen) werknemer recht op heeft kan hij te gelde maken bij zijn aangifte inkomstenbelasting. Berekeningswijze KIA meerdere ondernemingen Met de voorgestelde wetswijziging wordt de berekeningswijze van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband geregeld. Indien de investeringen in een eigen onderneming samen met de investeringen van de andere leden van een samenwerkingsverband recht geven op het maximumbedrag aan KIA, heeft de belastingplichtige volgens de Hoge Raad (24 mei 2019) recht op dit maximum. Met de aanpassing wordt voorgesteld om deze berekeningswijze niet te volgen, maar om te laten gelden dat de belastingplichtige recht heeft op een evenredig gedeelte van het maximumbedrag aan KIA voor zijn aandeel in het totaal van de investeringen in het samenwerkingsverband. De Hoge Raad merkt in het arrest van 1 mei 2020 op dat de KIA bij belastingplichtigen met een onderneming die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband op dezelfde wijze moet worden bepaald als bij ondernemers met meerdere ondernemingen, namelijk door uit te gaan van het totaal aan investeringen in alle ondernemingen. Om misverstanden te voorkomen wordt in de voorgestelde aanpassing van de KIA daarom expliciet opgenomen dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming ook wordt uitgegaan van het investeringsbedrag per onderneming van de belastingplichtige en niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van die belastingplichtige tezamen. Verduidelijken afdrachtvermindering S&O publieke kennisinstellingen Het begrip publieke kennisinstelling is in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) geïntroduceerd om te borgen dat de S&O-afdrachtvermindering gericht blijft op het bevorderen van speur- en ontwikkelingswerk door private bedrijven. Om onduidelijkheid weg te nemen wordt voorgesteld de woorden ‘zonder winstoogmerk’, zoals nu vermeld in de definitie, te laten vervallen. Onder de huidige gebruikers van de S&O-afdrachtvermindering is geen meerjarig door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie met winststreven bekend, die door deze wijziging zou kunnen worden uitgesloten. Verduidelijken samenloop ATAD2 en earningsstrippingmaatregel Het kan voorkomen dat het jaar waarin vergoedingen of betalingen in aftrek worden geweigerd of tot de winst worden gerekend niet samenvalt met het jaar waarin sprake is van dubbel in aanmerking genomen inkomen. Voor die gevallen voorziet de bestaande wettekst in een specifieke uitzondering op basis waarvan de vergoedingen of betalingen die eerder in aftrek zijn geweigerd (primaire regel) of tot de winst zijn gerekend (secundaire regel) in een later jaar, waarin het dubbel in aanmerking genomen inkomen zich voordoet, alsnog de facto in aftrek kunnen worden gebracht. Door de voorgestelde wetswijziging worden, kort gezegd, in een eerder jaar in aftrek beperkte rentelasten of tot de winst gerekende rentebaten die op grond van deze uitzondering in een later jaar alsnog als dubbel in aanmerking genomen inkomen in aftrek komen, onder het toepassingsbereik van de earningsstrippingmaatregel en de minimumkapitaalregel in dat latere jaar gebracht. Versoepeling overgangsrecht Natuurschoonwet 1928 In het besluit van 11 september 2020 tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit NSW 1928 is overgangsrecht opgenomen voor onroerende zaken die volgens de huidige voorwaarden als landgoed worden aangemerkt, maar dit niet meer zijn volgens de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2021. Voor deze onroerende zaken blijven nog maximaal 10 jaar de huidige voorwaarden gelden. Dit overgangsrecht wordt aangevuld voor situaties waarin niet aan de instandhoudingseis wordt voldaan doordat onroerende zaken door de wijziging per 2021 op enig moment niet meer voldoen aan de voorwaarden. Dit is het geval bij het verstrijken van de overgangstermijn, of doordat de onroerende zaak - anders dan door vererving, verdeling van een gemeenschap of van een nalatenschap - een andere eigenaar krijgt. Door dit wettelijke overgangsrecht worden de fiscale gevolgen (alsnog invordering schenk- erf- en overdrachtsbelasting) van het niet langer voldoen aan de instandhoudingseis voor die situaties buiten werking gesteld. Tot slot wordt voorgesteld om de in OFM 2016 opgenomen maatregel waarbij een onroerende zaak ook als landgoed kan worden aangemerkt wanneer die buiten Nederland is gelegen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2021 in plaats van op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit is onder voorwaarden het geval als deze zaak een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed. Uitzondering elektronisch derdenbeslag Belastingdienst Wanneer een derde onder wie beslag moet worden gelegd een elektronisch adres aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft doorgegeven waaraan kan worden betekend, is de deurwaarder die het derdenbeslag legt met ingang van 2021 verplicht dat derdenbeslag elektronisch te leggen. Voor de Belastingdienst is de genoemde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 onuitvoerbaar. De benodigde IV-voorzieningen zijn op die datum niet gereed voor het leggen van elektronisch derdenbeslag. Om die reden wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2021 in de Invorderingswet 1990 te regelen dat de verplichting van een elektronisch derdenbeslag vooralsnog niet geldt voor de tenuitvoerlegging van een executoriale titel door de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst de nodige voorzieningen heeft getroffen voor het leggen van elektronisch derdenbeslag, kan deze uitzondering uiteraard weer komen te vervallen. Een en ander kan echter niet gerealiseerd worden vóór 2023. 3. Wet aanpassing box 3 De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast zodat met ingang van 2021 met name de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 daalt. Het heffingvrije vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen met ingang van genoemde datum verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de 2de schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Om dit pakket deels te dekken wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd naar 31%. 4. Wet differentiatie overdrachtsbelasting Voor starters op de woningmarkt wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die meerderjarig en jonger dan vijfendertig zijn, die een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen (hierna worden beide aangeduid met woning) verkrijgen, die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken en die de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. Andere natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen, hebben recht op de toepassing van het verlaagde tarief van 2%, mits zij de woning verkrijgen om deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken. Doorstromers op de woningmarkt kunnen derhalve van het verlaagde tarief van 2% gebruik blijven maken. Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen het hogere algemene tarief. Dit wordt met ingang van 1 januari 2021 verder verhoogd naar 8%. Naast de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, worden verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gebruikt gaan worden belast tegen 8%. Dit geldt bijvoorbeeld voor een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, bijvoorbeeld woningcorporaties. 5. Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen Het kabinet zet met dit wetsvoorstel in op drie pijlers: het versterken van de menselijke maat in het toeslagenstelsel, het verbeteren van de praktische rechtsbescherming van burgers en het voorkomen van schrijnende situaties door het verlies van toeslagen als gevolg van partnerschap. Er worden een aantal maatregelen genomen ter versterking van de menselijke maat en verbetering van de praktische rechtsbescherming: Proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag. Matigen van een terugvordering en rente berekening bij terugvordering. Introductie doelmatigheidsgrens. Naar voren brengen van een zienswijze door belanghebbende. Aanvullende waarborgen ter verbetering van de rechtspositie bij informatieverplichtingen. Aanvullende waarborg bij verzuimboete wegens niet nakomen informatieverplichting. Verplichting tot informatieverstrekking voor derden. Een uitgebreidere motivering in een boeterapport en het geven van een zienswijze bij oplegging vergrijpboete. Kwijtschelding op termijn. Ook worden maatregelen genomen om schrijnende situaties door toeslagpartnerschap te voorkomen. 6. Wet CO2-heffing industrie Ter uitvoering van het klimaatakkoord wordt een CO2-heffing ingevoerd die in hoofdzaak ziet op de emissie van broeikasgas (hierna: CO2) bij en voor industriële productie en afvalverbranding. 7. Wet aanpassing opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie In verband met het Klimaatakkoord wordt de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2020 uitgebreid tot de module Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) die als doel heeft om naast hernieuwbare energieopties ook andere broeikasgasreducerende technieken op kosteneffectieve wijze te stimuleren. De uitgaven en inkomsten die samenhangen met de SDE++ worden gedekt door (een verhoging van) ODE-tarieven 2021 en 2022. 8. Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen. Het wetsvoorstel voorziet in het recht op eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een (voor dat inkomen) hoge huur die een woning huren bij een woningcorporatie. De woningcorporaties worden hiervoor gecompenseerd door een verlaging van de verhuurderheffing.]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63737 Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Werkstraf voor dga die administratie te laat aanleverde]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63675 Een man houdt alle aandelen in een holding. Deze houdt op haar beurt alle aandelen in een werkmaatschappij. De man was bestuurder van zowel holding als de werkmaatschappij. Hij hield zich ook bezig met het opmaken van de verkoopfacturen en het verzamelen van inkoopfacturen. De holding en de werkmaatschappij vormden voor de omzetbelasting een fiscale eenheid. Voor de aangiften omzetbelasting had de dga een boekhoudkantoor ingeschakeld. Het boekhoudkantoor drong er bij de dga telkens op aan de administratie op tijd te overleggen, maar dat deed de dga niet. Het boekhoudkantoor heeft door de werkwijze van de dga altijd aangiften btw moeten doen op basis van geschatte gegevens. Uit het boekenonderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat de fiscale eenheid ruim € 100.000 btw extra moest afdragen. Hof Amsterdam heeft beslist dat de dga op de hoogte was van het feit dat maandelijks btw-aangiften gedaan moesten worden. Hij wist ook dat de aangiften btw niet goed konden zijn, omdat het boekhoudkantoor die aangiften niet kon baseren op tijdig verstrekte juiste informatie. De dga heeft dat ook toegegeven. Volgens het hof staat vast dat de dga heeft beschikt over de inkoopfacturen en wist hij hoeveel btw hij bij zijn opdrachtgevers in rekening had gebracht. Dat de dga aan hem als bestuurder van de vennootschappen gerichte post met kopieën van de aangiften btw niet opende, pleit de dga niet vrij. Het hof heeft geoordeeld dat de dga opzettelijk onjuiste aangiften indiende en ten minste voorwaardelijke opzet te lage aangiften indiende. Voor voornoemde feiten krijgt de dga een werkstraf van 100 uur, te vervangen door 50 dagen hechtenis. Bron: Hof Amsterdam 09-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63675 Tue, 15 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Verlaging Aof-premie voor kleine werkgevers]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63676 Het wetsvoorstel onderscheidt twee categorieën werkgevers voor de premiestelling voor het Aof. Dit zijn de kleine en overige werkgevers. Het Besluit Wfsv bepaalt welke werkgevers worden aangemerkt als kleine en welke als (middel)groot. De grens tussen kleine werkgevers en overige werkgevers is daarbij vastgesteld op 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. De gemiddelde loonsom bedroeg in 2019 € 34.600. Deze afbakening wordt vanaf 2022 ook voor de Whk-premie (WGA-premie) gebruikt. Dit betekent dat de grens tussen kleine werkgevers en middelgrote werkgevers van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (die de Whk nu hanteert), omhoog gaat naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. UWV berekent in welke categorie de werkgever hoort – klein of (middel-)groot. Dit geeft UWV door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt kleine werkgevers voor de gedifferentieerde Whk-premie een mededeling; (middel)grote werkgevers krijgen een beschikking. Daarin geeft UWV ook aan of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is. Over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen die de werkgever betaalt, wordt in alle gevallen de premie voor (middel)grote werkgevers geheven. Hierbij maakt het geen verschil of de werkgever de uitkering namens UWV of in de hoedanigheid van eigenrisicodrager betaalt. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 ingaat. Bron: AWVN.nl, 10-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63676 Tue, 15 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[Onderzoeksplicht inspecteur verduidelijkt]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63620 Een echtpaar is gehuwd in gemeenschap van goederen. De vrouw was dga. In 2010 is de man overleden. Het vermogen van de bv van de vrouw bestond bij het overlijden van de man volledig uit beleggingen. In de aangifte inkomstenbelasting van de man over 2010 gaven de erfgenamen wel een aanmerkelijk belang in de bv aan, maar geen fictief vervreemdingsvoordeel. De inspecteur legde een navorderingsaanslag op ten name van de overleden man voor de fictieve vervreemdingswinst. Het hof vond dat de Belastingdienst de navorderingsaanslag ten onrechte had opgelegd. De inspecteur heeft namelijk een ambtelijk verzuim begaan. Hij moet volgens het hof het dossier van de partner raadplegen bij het opleggen van de aanslag. Er bestaat volgens het hof namelijk een aanzienlijke kans dat bij de man een voordeel uit de fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang in aanmerking zou moeten worden genomen. De Hoge Raad is het hier niet mee eens. De inspecteur mag bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV uitgaan van de juistheid van de gegevens die de belastingplichtige in zijn aangifte vermeldt. Hij hoeft in beginsel geen nader onderzoek te doen. De inspecteur moet wel nader onderzoek doen als hij aan de juistheid van enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijkheid behoort te twijfelen. Als de mogelijkheid bestaat dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn, is er geen reden voor twijfel. De aanwezigheid van een aanzienlijke kans dat een voordeel uit aanmerkelijk belang bestaat, sluit niet uit dat de mogelijkheid bestaat dat de aangifte toch juist is. De Hoge Raad ziet geen redenen voor de inspecteur om het dossier van de partner te raadplegen. Er is geen sprake van een ambtelijk verzuim dat aan navordering in de weg staat. Bron: HR 11-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63620 Mon, 14 Sep 2020 12:00:00 <![CDATA[In oktober start controle NOW 1]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/news.php5?office_id=1014&co2_news_task=show_article&article_id=63465 Bedrijven kunnen vanaf begin oktober - UWV streeft naar 7 oktober - de eindafrekening van de loonsubsidie aanvragen. Bij de eindafrekening wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld of moet subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald. Bijna 70% van het totale subsidiebedrag dat in NOW 1 is overgemaakt gaat naar 10% van de bedrijven; zij kregen een voorschot van € 100.000 of meer. Blijft de subsidie onder de € 25.000, dan hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Dat betekent dat kleine bedrijven hun administratie wel op orde moeten hebben. Bedrijven die een voorschot ontvangen van € 20.000 of meer maar onder de drempel blijven van € 125.000 blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant worden afgegeven. Vanaf € 125.000 subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan € 375.000 aan subsidie ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor de jaarrekening moet hebben. Van bedrijven die een controleplichtige jaarrekening hebben en dus een administratie voeren die aan die eisen moet voldoen én die ook een hoge subsidie (€ 375.000 of meer) ontvangen, mag meer verantwoording verwacht worden. Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd. Als het om onvolkomenheden gaat in de administratie mede als gevolg van het coronavirus, zogenoemde inherente beperkingen, wordt de subsidie niet geheel teruggevorderd, maar wordt er een korting van 10% toegepast door het ministerie via het UWV. Bron: Min. SZW 08-09-2020]]> http://www.clientonline.nl/co2_news/63465 Thu, 10 Sep 2020 12:00:00